"กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด" ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ "วัดเทวสังฆาราม" 
โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com