โรงเรียนเทศบาล 1 ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง กาญจนบุรี กับ โครงการตัดผม "ฟรี" ให้กับ เด็กนักเรียนทุกชั้นปี 
โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com