โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม "งานวันพ่อแห่งชาติ" วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com