โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค" ณ สนามกีฬากลีบบัว 
โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com